Velokrosa seriāla Nolikums

15.05.2014.

Engures novada velokrosa seriāla

Nolikums

2014.gads

 

Engures novada velokrosa seriālu organizē biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””. 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt riteņbraukšanas sportu kā aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
1.2. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

2. Norises vieta un laiks

1.posms – 21.maijā, Ragaciems (pirmajā auto stāvvietā pie jūras no Ragaciema puses)

2.posms – 18.jūnijs, Smārde (pie ūdens attīrīšanas stacijas/pie dzelzceļa)

3.posms – 16.jūlijā, Ķesterciems

4.posms – 20.augusts, Ragaciems

5.posms – 17.septembris, Smārde 

Reģistrēšanās līdz plkst. 18.00

Starts bērnu grupām 18.20

Starts pieaugušajiem ap plkst. 19.00

3. Distances

Atkarībā no dalībnieku vecuma, sacensību dalībnieki veiks 1, 2 vai 3 apļu lielu distanci. Viena apļa garums ir ~ 5 km. 

Kopvērtējums

Velokrosa kopvērtējumā piedalās tie dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz trīs sacensību posmos.

Vecuma grupas

Grupa

Dzimšanas gadi

Vīriešu distances

Sieviešu distances

A grupa

2005.g. un jaunāki

1 aplis

1 aplis

B grupa

2000.g. un jaunāki

1 aplis

1 aplis

C grupa

1996. – 1999.g.

2 apļi

2 apļi

D grupa

1985. – 1995.g.

3 apļi

2 apļi

E grupa

1971. – 1984.g.

3 apļi

2 apļi

F grupa

1970.g.un vecāki

3 apļi

2 apļi

 

4. Noteikumi

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
4.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā to, ka trase sastāv no dažādu segumu ceļiem (meža takas, grants, smilts, asfalts). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.
4.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
4.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
4.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
4.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
4.9. Katram dalībniekam reģistrējoties tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž pie velosipēda redzamā vietā.
4.10. Distance ir marķēta un veido apļi šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

5. Dalībnieku reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām notiek līdz konkrētā posma plkst. 18:00, reģistrējoties sacensību vietā, vai nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu info@brivsolis.lv ar šādu informāciju:

  • Dalībnieka vārds, uzvārds
  • Dzimums
  • Dzimšanas dati (diena/mēnesis/gads)

Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis. 

6. Dalības maksa

DALĪBAS MAKSA:

A grupa – 0.50 EUR

B grupa – 0.50 EUR

C grupa – 1.50 EUR

D grupa – 3 EUR

E grupa – 3 EUR

F grupa – 3 EUR

Ja vienā posmā piedalās 2 un vairāk cilvēki no vienas ģimenes – katram dalībniekam atlaide 0.50 EUR.

7. Vērtējums

Katrā posmā tiek apbalvoti dalībieki ar pārsteiguma balvām no atbalstītājiem:

          ja grupā ir 3 un mazāk dalībnieki – balvu saņem 1.vietas ieguvējs;

          ja grupā ir 4 – 6 dalībnieki – balvas saņema 1. un 2.vietas ieguvēji;

          ja grupā ir 7 un vairāk dalībnieki – balvas saņem 1., 2. un 3.vietas ieguvēji.

Seriāla kopvērtējumā ar diplomiem, kausiem un medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

8. Informācija
Sandis Čilipāns, tālr. +371 29496815
E-pasts:
info@brivsolis.lv

Pievienot komentāru